חיפוש בתוכן האתר

ברית זושא שי' בנדטוביץ - ה' אלול ע"ז – כפר חב"ד הדפסה דוא

בע"ה

ה' אלול ע"ז – כפר חב"ד

ברית זושא שי' בנדטוביץ

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

א. סוד הברית: ש-די בתוך רחמים

לחיים לחיים, מזל טוב לכל בני המשפחה, שנה טובה ומתוקה לכולנו, לכל עם ישראל.

אנחנו אוהבים לומר כמה מילים על שם הרך הנימול, זושא. שמעתי מארז שהשם הוא על שם הסבא, אך כנראה גם הסבא עצמו נקרא על שם הרבי ר' זושא – יהי רצון שהרך הנימול ילך בדרכיו. ידוע מה שהרב המגיד כותב שהחכמה-בינה-ודעת של אדמו"ר הזקן הם עד אין חקר, אבל רבי זושא "עלה למעלה מזה" – הוא למעלה מהמוחין, הוא בכתר.

ברית: התקשרות לאברהם, יצחק ויוסף

כל פעם שעושים ברית מילה מתקשרים לשלשה מאבות האומה שלנו. הגם ש"אין קורין אבות אלא לשלשה", אבל יעקב קשור ליוסף הצדיק, בנו מרחל אהובתו, "אלה תלדות יעקב יוסף" ו"גופא ובריתא [יעקב, תפארת, ויוסף, יסוד] חשבינן חד" – כשעושים ברית מילה מתקשרים לאברהם אבינו, ליצחק אבינו וליוסף הצדיק. למה?

אברהם אבינו הוא הראשון שקבל את מצוות ברית מילה, כמו שאבא של התינוק מברך "להכניסו בבריתו של אברהם אבינו" – הברית נקראת על שמו של אברהם, שה' צווה אותו למול וגם הוסיף לו את האות ה לשם שלו, אמר לו שבזכות מצוה מילה, "התהלך לפני והיה תמים", שהשלים את עצמו וכעת עולה רמח, שולט בכל רמח אבריו, הוא יכול להיות "אב המון גוים". זהו הרצון הפנימי של אברהם, "ויקרא שם בשם הוי' אל עולם", ובזכות המילה הופך מאב לארם ל"אב המון גוים", לקיים את התכלית של עם ישראל להיות אור לגוים, ועד שיתקיים "כי אז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כולם בשם הוי' לעבד שכם אחד".

אחריו מתקשרים ליצחק אבינו, "אשר קדש ידיד מבטן וחוק בשארו שם", הראשון שנימול לשמונה. אברהם אבינו נימול בגיל תשעים ותשע שנים, אבל הראשון שנימול כמצוה בגיל שמונה ימים הוא יצחק (סוד האות ח בשמו של יצחק, כמבואר בחז"ל). לכן בברית מילה בזמנה יש קשר מיוחד ליצחק, ועליו מברכים "אשר קדש ידיד מבטן".

למה לא אומרים שמתקשרים גם ליעקב? כי יש משהו מיוחד אצל יעקב אבינו שלא היה צריך למול – הוא נולד מהול. יש באמת מנהג של הטפת ברית, אבל בעצם הוא נולד מהול בלי צורך בשום פעולה למול את ערלתו (הוא נולד ללא ערלה למול וללא קרום דק לפרוע).

את יוסף כן מלו, הוא לא נולד מהול, ומה שמיוחד ביוסף שהוא האב-טיפוס של שמירת הברית. ברית היא ספירת היסוד בקבלה וה"צדיק יסוד עולם" הוא יוסף הצדיק שזוכה להקרא בשם "הצדיק", ב-ה הידיעה, כי עמד בנסיון – הוא צדיק אמת, "זכאי קשוט", ששומר את האות ברית הקדש. והוא גם מכונה "בריתא" – סתם "ברית" רומז ליוסף – במאמר הנ"ל "גופא ובריתא חשבינן חד". לכן, כאשר עושים ברית מילה רוצים דווקא להתקשר ליוסף הצדיק, שהילד יהיה חסיד ירא שמים ולמדן, ושישמור את הברית (שעושים לו טרם היותו חסיד כו') כיוסף הצדיק.

רמז שלשת הצדיקים

אם כן, בברית שלנו מתקשרים לאברהם – שקבל את המצוה והמצוה נקראת על שמו, "בריתו של אברהם אבינו"; ליצחק – הראשון שנימול לשמונה; וליוסף – ששומר את הברית, עומד בנסיון של הברית, מנצח את היצר הרע שרוצה לפגום בברית. כמה שוים אברהם (רמח) יצחק (ח"פ הוי') ו-יוסף (ו"פ הוי')? 612, בגימטריא ברית! יש כאן רמז מופלא שסוד הברית הוא שלשת אלה יחד – אברהם יצחק יוסף.

נחלק ל-3 ונראה מה המכנה המשותף, הערך הממוצע – 204 בגימטריא צדיק. אברהם-יצחק-יוסף הם צדיק-צדיק-צדיק – הכינוי למי שמקבל את הברית ושומר את הברית, "צדיק יסוד עולם". זהו רמז מאד מכוון.

ש-די (זושא) בתוך רחמים

נראה איך בתוך הרמז הזה מופיע שמו של זושא, הרך הנימול, איפה הוא מסתתר בתוך אברהם-יצחק-יוסף. קודם כל, נעשה את החשבון – זושא עולה 314, שם קדוש, השם של הברית, ש-די, קשור במיוחד לברית קדש. בשמות אברהם-יצחק-יוסף יש 13 אותיות. בברית מילה על ידי הפריעה מגלים את העטרה ואז יש גילוי מיוחד של יג מדות הרחמים (לכן שייכות מיוחדת בין ברית לחדש אלול, חדש הרחמים, החדש שבו מתגלות יג מדות הרחמים), ובשמות השלשה שעולים ברית יש יג אותיות. בחכמת החשבון, יג, 13, הוא 'מספר השראה' (יש משולש-רבוע-השראה, שלש הצורות העיקריות של מספרים צורניים). נצייר את השמות בצורת השראה:

א

ב  ר  ה

ם  י  צ  ח  ק

י  ו  ס

ף

יש 8 אותיות ב'מקיף' ו-5 אותיות באמצע. האותיות שבאמצע – שהלב שלהן הוא האות צ, ה"צדיק יסוד עולם", וסביבן ריחו – עולות 314, זושא. זושא הוא האמצע של צורת ההשראה של שלשת הצדיקים שהם יסוד ברית מילה. כמה עולה המקיף? 298, בגימטריא רחמים, כמו שאמרנו שגילוי ה-יג כאן הוא יג מדות הרחמים השייכות במיוחד לחדש אלול, חדש הרחמים.

אם כן, גילינו סוד חדש של בריתברית היא שם ש-די מוקף רחמים, השם של היסוד, של הברית, עם רחמים מסביב. שם ש-די הוא זושאזושא מוקף רחמים, מלא רחמים עצמיים לשנה טובה ומתוקה. זהו סוד הברית של אברהם-יצחק-יוסף.

ב. רמז התשובה של רבי זושא בשבתות אלול ועשי"ת

חלוקת התשובה של רבי זושא

נאמר עוד משהו: הרבי ר' זושא מובא ב"היום יום" של עשרת ימי תשובה. הרבי מביא ווארט שלו ואפילו מקדיש לו ששה ימים. אין כזו תופעה בכל לוח "היום יום" שסדר הרבי שמוקדשים ששה ימים לענין אחד.

כתוב שם סיפור, שפעם אחת הרב המגיד דרש לפני תלמידיו את הפסוק "ושבת עד הוי' אלהיך" – שכדי לעשות תשובה צריך ששם הוי', שמעל הטבע, יהיה "אלהיך", הטבע שלך. כל התלמידים היו בהתפעלות גדולה, ואז ענה ואמר הרבי ר' זושא – איני יכול להגיע למדרגה של "הוי' אלהיך", ששם הוי' יהיה אלקיך, ואילו התשובה שלי היא לקחת את המלה תשובה ואת כל אחת מהאותיות אהפוך לסימן המרמז לפסוק:

ת – "תמים תהיה עם הוי' אלהיך"

ש – "שויתי הוי' לנגדי תמיד"

ו – "ואהבת לרעך כמוך"

ב – "בכל דרכיך דעהו"

ה – "הצנע לכת אם הוי' אלהיך".

הרבי כל כך החשיב את הווארט הזה, שספר את הסיפור ביום אחד ואחר כך הקדיש לכל אות-פסוק יום בו הוא הביא בקיצור איך הרבי הרש"ב הסביר לבנו הרבי הריי"ץ את עבודת התשובה המיוחדת לאותו פסוק. כל זה על פי הווארט של רבי זושא.

רמז התשובה – משבת שופטים לשבת תשובה

שוב, אנחנו כבר בחדש התשובה – חדש אלול, כמו שהוא חדש הרחמים, הוא חדש התשובה[ב] – וכבר צריכים לחשוב על הפסוקים האלה. הדבר בולט ביותר, כי הפסוק הראשון – "הכל הולך אחר הפתיחה" – הוא "תמים תהיה עם הוי' אלהיך", שקראנו אתמול בתורה. השבת של ברית המילה ("עד שתעבור עליו שבת אחת"), שבת השלום זכר, היתה שבת שופטים בה קראנו את הפסוק הראשון של תשובה. סימן שהרמז של רבי זושא מתחיל מפרשת שופטים, השבת שהיתה, שהיא תמיד השבת הראשונה בחדש אלול. פרשת ראה היא בדרך כלל שבת מברכין אלול ולא בתוכו. אם כן, הכל מתחיל מפרשת שופטים, בה כתוב הפסוק הראשון, "תמים תהיה עם הוי' אלהיך" – "הכל הולך אחר הפתיחה".

כמה שבתות יש עד שבת תשובה (השבת של עשרת ימי תשובה, בהם הרבי קבע את האמרות האלה)? יש תמיד חמש שבתות. לכן יש לומר שכל שבוע, כל שבת מפרשת שופטים עד פרשת האזינו (ברוב השנים, שנצבים-וילך מחוברות, כמו השנה), הוא כנגד אחד מפסוקי התשובה:

שופטים, השבת שכבר היתה, היא "תמים תהיה עם הוי' אלהיך".

כעת אנחנו ביום ראשון של פרשת כי תצא, מצוה לחיות עם הזמן, והפסוק הוא "שויתי הוי' לנגדי תמיד".

הפסוק של כי תבוא הוא "ואהבת לרעך כמוך".

הפסוק של נצו"י הוא "בכל דרכיך דעהו".

הפסוק של שבת האזינו הוא "הצנע לכת עם הוי' אלהיך".

"שויתי הוי'" בפרשת כי תצא

צריך להסביר זאת באריכות ואין לנו הזמן, רק נדבר על השבוע: מתחילים את פרשת כי תצא, "כי תצא למלחמה על איביך ונתנו הוי' אלהיך בידך ושבית שביו. וראית בשביה אשת יפת תאר..." – התגלות שרש הנשמה כמבואר בחסידות.

כתוב שצדיקים כאשר ראו זכר ציירו לפניהם שם הוי' ואם נקרתה לפניהם נקבה ציירו שם א-דני. "לא כשאני נכתב אני נקרא – אני נכתב הוי' ונקרא א-דני", וכתוב שצדיקים גדולים כל זכר שראו כוונו שם הוי' וכל נקבה שראו כוונו את שם אדנות. בעצם, בכל דבר בעולם יש פן זכרי ופן נקבי – על הפן הזכרי יש לכוון את שם הוי' כמו שהוא נכתב ועל הפן הנקבי, בחינת השכינה, שהיא ה"אשת יפת תאר", צריך לכוון את "איך שאני נקרא". השמות האלה משולבים יחד, ביחודא עילאה ויחודא תתאה, כמו שכתוב בשער היחוד בתניא. "שויתי הוי' לנגדי תמיד" היינו גם שם הוי' וגם שם א-דנות. הפרשה מתחילה ב"וראית בשביה אשת יפת תאר", ניצוץ קדוש, וצריך לפדות אותו. איך? על ידי ה"שויתי הוי' לנגדי תמיד". כך מחברים את "שויתי הוי' לנגדי תמיד" עם פרשת השבוע.

שוב, לא נאריך. נסיים בכך שכל שבת מפרשת שופטים עד פרשת האזינו היא כנגד אחד הפסוקים. לזושא, היות שקבל היום את שמו, יש כנראה זיקה מיוחדת לפסוק "שויתי הוי' לנגדי תמיד". כשעושים לילד יהודי ברית מילה המטרה היא, בפשטות, שיוכל לקיים כל חייו את "שויתי הוי' לנגדי תמיד". בזכות היותו מהול, שומר את הברית שלו כיוסף הצדיק, הוא יזכה לראות את ה' בכל מקום ובכך להמשיך את אור ה' לעולם, ועד לגילוי של אורו של משיח בב"א.

"שויתי" בפירוש התולדות – הפיכת דין לרחמים

נסיים עם עוד ווארט של בעל התולדות, התלמיד של הבעל שם טוב, מהו "שויתי הוי' לנגדי תמיד". הוא אומר[ג] שכאשר אדם פוגש בחיים משהו מצד שמאל – משהו שמתנגד לו, אויב, זה "מתנגד" שהוא "לנגדי" – ו"שויתי הוי'" היינו שאני יכול לשים על ה"לנגדי" הזה את מדת הרחמים (שם הוי' הוא שם הרחמים), להפוך את ה"לנגדי" (מדת הדין), לשים עליו שם הוי'. ווארט מאד יפה, יוצא מן הכלל.

המשך הפסוק הוא "כי מימיני בל אמוט" – ה"לנגדי" הוא השמאל, השמאל הוא ה'נגדי', הוא האויב, אבל אני שם עליו את הרחמים והופך אותו לימין, "כי מימיני בל אמוט". "מימיני בל אמוט" שוה אברהם, שרש הימין, החסד.

נברך שהילד הזה ילך בדרך של אברהם יצחק ויוסף (שכולל גם את יעקב אביו כנ"ל בסוד "גופא ובריתא חשבינן חד"), בדרך של כל הצדיקים האמיתיים, ובזכות שהוא יהודי מהול הוא יזכה לקיים "שויתי הוי' לנגדי תמיד" כפשוטו וגם עם הפירוש שאמרנו כעת, שיזכה להפוך את השמאל לימין, להגיע לדרגת "עתיקא" עליו נאמר "לית שמאלא בהאי עתיקא כולא ימינא".

שוב, שתהיה שנה טובה ומתוקה לכולם.

 [א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

[ב] אלול ועוד תשובה עולה ה פעמים יוסף, יוסף פנים ואחור: י יו יוס יוסף יוסף וסף סף ף, ללמד שעיקר התשובה של חדש אלול קשור לתיקון הברית, קדושת הברית, ההתקשרות בין החתן והכלה, סוד "אני לדודי ודודי לי" ר"ת אלול, וכן סוד "ומל הוי' אלהיך את לבבך ואת לבב זרעך" ר"ת אלול.

[ג] חיי שרה ב; ויצא ה; ויחי ג.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com