חיפוש בתוכן האתר

פדיון שניאור זלמן שי' דיין - כ"ח שבט ע"ז – כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

כ"ח שבט ע"ז – כפ"ח

"צדיק תמים"

פדיון שניאור זלמן שי' דיין

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

שניאור זלמן – שם של בכור

לחיים לחיים, נאמר כמה מלים לכבוד הפדיון. לבן של פדיון הבן שלנו קוראים שניאור זלמן, על שם אדמו"ר הזקן. ביחס לחסידות חב"ד שניאור זלמן הוא הבכור, יש בו בחינה מיוחדת של "כחי וראשית אוני יתר שאת ויתר עז" (הנאמר בראובן בכור יעקב, ראובן אותיות בן אור כמו שניאור שני אור – האור הוא הבריאה הבכורה של ה' בעולם כמו שנאמר "ויאמר אלהים יהי אור [ראובן] ויהי אור [שני-אור]"), אז מאד מתאים שקוראים לבן הראשון בשם שניאור זלמן.

'צדיק' מהברית ו'תמים' מהפדיון

נעשה גימטריא מאד פשוטה וחשובה של שניאור זלמן שלא דברנו עליה בברית: שניאור זלמן שוה "צדיק תמים". איפה נאמר "צדיק תמים" בתורה? אצל נח – "אלה תולדֹת נח איש צדיק תמים היה בדורותיו". בברית המילה היהודי נעשה צדיק – הברית היא בחינת היסוד, "צדיק יסוד עולם" – וכשעושים לו פדיון הבן, דווקא לבכור, הוא נעשה תמים. על תמים כתוב "תמים יהיה לרצון", שיהיה מוכן ומזומן לעבוד את ה' – עיקר העבודה בבכורות – בתמימות, בשלמות, וגם מוכן ומזומן להיות 'תמים', כבר צריך להכניס אותו לישיבה...

יש גיל חינוך, מהחאלקה, אבל כל שלבי הגדילה של הילד הם שלבי חינוך – חינוך מלידה ויש אפילו חינוך בעוד העובר ברחם האם. ודאי שגם פדיון הבן הוא סימן דרך חשוב מאד בחינוך. מה הפדיון? עכשיו הוא שלך לגמרי, שייך לאבא ולאמא. קודם היתה שאלה... מה הכוונה שייך? שחובת החינוך עליכם, האחריות עליכם, אי אפשר להשליך את  האחריות על מישהו אחר. זה עתה בפדיון הבן קנית לעצמך את הילד – קנית את האחריות עליו. כעת אתה אחראי על הילד הזה, לגדל אותו לתורה, לחופה ולמעשים טובים, להיות שליח נאמן של הרבי. זו המשמעות. עוד פעם, מהרגע הזה הוא צריך להיות 'תמים' עם כל ההנהגות של 'תמים' (השייכות לילד בן חדש – כגון לשמוע ניגונים חסידיים דווקא, ניגוני שמחה וגם ניגוני געגועים).

שוב, שניאור-זלמן שוה "צדיק תמים" – אמרנו שהוא נעשה צדיק בברית, בחינת יסוד, "צדיק יסוד עולם", ונעשה תמים מהפדיון.

רמז ל'תמים צדיק' – התיקון בהמשכה מפנימיות הכתר עד לכח ההתקשרות (ברית)

נראה משהו פשוט אבל מאד יפה: ראשי תיבות של "צדיק תמים" שוים בגימטריא תמים, זאת אומרת ששאר האותיות – אמצעי וסופי התיבות של "צדיק תמים" – שוים צדיק. כלומר, יש פה תופעה של 'רבוע קסם', אם כותבים אחד מעל השני. מצד אחד הצדיק לפני התמים, זה הפשט, אבל ברמז – שהוא גם הסוד – יש תמים לפני הצדיק. מצד אחד הוא צדיק תמים ומצד שני תמים צדיק.

איך נבין את זה? בכלל, הרבי הרש"ב לא סתם קרא לתלמידים של הישיבה שהוא ייסד 'תמימים'. בהמשך תער"ב, ההמשך הכי ארוך ועמוק שלו, הוא מאריך בכמה מאמרים על ענין התמימות. הוא אומר ששרש התמימות הוא בפנימיות הכתר, עתיק ופנימיות עתיק. צדיק הוא ברית. מה קורה אם ח"ו – שייך לכולנו – שיש משהו לא בסדר בברית? מסביר הרבי רש"ב בתורת שלום שזה כי התמימות הפנימית של הנפש, השלמות העצמית, נעלמה. התיקון של הצדיק הוא רק אם עושים מאמץ אדיר לגלות בחזרה את התמימות, השלמות של הנפש, פנימיות עתיק שבנפש. זו ממש בחינה של משיח, ידוע ש"פנימיות אבא פנימיות עתיק" היא חידוש הגילוי של המשיח, שלא היתה בכל הדורות עד ביאת משיח.

אם כן, הצדיק הוא היסוד ושרש התמים הוא פנימיות הכתר. יש מלה בעברית שמתחילה את פרק טז בתהלים – "מכתם". הפירוש של מכתם הוא כמו "ראשו כתם פז", מכתם הוא כתר, אבל חז"ל דורשים "מכתם" גם על הברית, "שמכתו תם". אז מסבירים בחסידות שהמלה "מכתם" היא המשכה מהכתר – מכתם גם לשון תם, תמים – מפנימיות הרצון, התענוג והאמונה בנפש, עד הברית. הברית הוא הכח להתקשר לאנשים. תיקון הברית אצל שליח הוא היכולת של השליח ליצור קשרים, קשרים פנימיים, קשרים אישיים. כמובן שזה מתחיל מהקשר בבית, בין האיש והאשה. הפירוש הכי פשוט של פגם הברית הוא שיש איזה ניתוק ביני לבין השני, שלא מסוגל ליצור קשרים פנימיים, נאמנים. תיקון הברית הוא היכולת ליצור קשרים כאלה. עם כל יהודי אפשר ליצור, כל ישראל ערבים זה בזה, כולנו גוף אחד, שנהיה קומה אחת. על דרך הפשט קודם תהיה צדיק ואז תהיה תמים, אבל בפנימיות צריך את השרש של התמימות, שלמות הנפש, שקודם לכל – פנימיות הכתר.

עד כאן ענין אחד, ששניאור-זלמן הוא "צדיק תמים" (וגם 'תמים צדיק').

הקשר בין שניאור-זלמן לנח

עוד נקודה: אם שניאור-זלמן שוה "צדיק תמים", תואר של נח בתורה, סימן שלשניאור זלמן יש קשר מיוחד לנח[ב]. הרבי כותב שעשרת דורות מאדם עד נח כוללים בזעיר אנפין את כל ימות עולם – מבראשית עד משיח, עוד לפני אברהם. לפי ההתבוננות הזאת, מתוך עשרת הדורות האלה נח הוא המשיח, הוא הסוף, הסיום והחותם – "הכל הולך אחר החיתום". הוא העשירי, "העשירי יהיה קדש להוי'", הוא בחינת משיח. אז נוסיף כעת נח לשם שניאור זלמן, כמה יוצא? 752, "שלום שלום".

כתוב "בורא ניב שפתים שלום שלום לרחוק ולקרוב אמר הוי' ורפאתיו". הממוצע בין שניאור-זלמן לנח הוא שלום, וביחד שניאור זלמן נח עולה פעמיים שלום, כאשר הפסוק העיקרי של "שלום שלום" הוא הפסוק הנ"ל. יש בגמרא שני פירושים ב"לרחוק ולקרוב". הפירוש היותר פשוט הוא ש"לרחוק" הוא מי שהיה רחוק מה' ו"לקרוב" היינו שצריך לקרב אותו, וגם עליו לקרב את עצמו. היינו בעל תשובה ומי שעוסק בלעשות בעלי תשובה. בשביל עבודה זאת, עבודת התשובה, צריך פעמיים שלום, "שלום שלום".

מהם פעמיים שלום? מבואר בחסידות שיש "שלום בעצמי", שלום בתוך עצמו, ושלום עם הזולת. והא בהא תליא, כשיש שלום בתוך עצמי, שלות נפש, אני יכול לומר שלום לכל אחד ואחד עם מאור פנים מתוך נקודת האמת הפנימית שלי (מתוך השלמות הפנימית שלי). על ה' נאמר "עושה שלום במרומיו" היינו שהוא יתברך עושה שלום בין שני כחות מנוגדים פנימיים, מיכאל שר של מים וגבריאל שר של אש. כך גם עלי לעשות שלום בתוך עצמי בין יסוד המים שבי ליסוד האש שבי. מבואר בתניא שיסוד המים הוא במח, שכל (קר, כמים קרים על נפש עיפה, וכטבע המים היורדים ממקום גבוה למקום נמוך, להשפיע על כח המעשה שלי, לעשות ריבוי מעשים הטובים בפועל), ושיסוד האש הוא בלב (הבוער כאש בהתלהבות מורגשת להתקרב לה'). צריך להיות "נח נח", נח לבריות ונח למקום, נייחא לעילא ונייחא לתתא. כך, "כל שרוח הבריות נוחה הימנו רוח המקום נוחה הימנו".

ברכות לילד ולמשפחה

זו הברכה לילד שלנו – הוא ברכה וסימן ברכה לכל עם ישראל, כשיש שמחה זה לכולם – שעד כאן דרשנו מה ש'מונח' אצלנו על שניאור-זלמן, וכעת דרשנו שהוא גם "צדיק תמים", שייך לנח, וביחד הם "שלום שלום". שיהיה הרבה שלום בפנים והרבה שלום בחוץ, שתצליחו, והעיקר שבזכות המזל של הילד – מזל אין סוף – תצליחו בשליחות שלכם.

שלכל ההורים והסבים והידידים תהיה נחת, שלרבי תהיה נחת ושלקב"ה תהיה נחת. לחיים לחיים.

[ברכו את שני הסבים חיים וגדי] נעשה שידוך בין המחותנים – חיים וגדי. מה הקשר בין חיים לגדי? חיים שוה 68 ו-גדי שוה 17? נמצא שחיים שוה גדי-גדי-גדי-גדיגדי הוא הערך הממוצע של כל אות של השם חיים (שגדי התחתן עם נעמי דרשנו שנעמי היא עשר פעמים גדי – "בן עשר קופץ כגדי").[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

[ב] מוסבר אצלנו במקום אחר שאדמו"ר הזקן – שניאור זלמן – כתב את "ספר של בינונים" כנגד ספר איוב שכתב משה רבינו (שכתב שלשה ספרים – ספרו, פרשת בלעם וספר איוב – כנגד ספר של צדיקים ספר של רשעים וספר של בינונים). והנה, הביטוי "צדיק תמים" (שעולה שניאור זלמן) מופיע גם בדברי אויב על עצמו – "שחק לרעהו אהיה קרא לאלוה ויענהו שחוק צדיק תמים" (אצל נח שתי התבות "צדיק תמים" נפרדות לפי הטעמים והפשט – "אלה תולדת נח נח איש צדיק, תמים היה בדרתיו..." – אך אצל איוב הם תאר אחד – "צדיק תמים" כלומר צדיק שלם בצדקותו). נח ואיוב הם משלשת הצדיקים – "נח דניאל ואיוב" – שראו עולם "בנוי וחרב ובנוי" (בגימטריא משיח, בחינת נח כנ"ל ללמד שכולם נכללו בנח).

רמזים בפסוק הנ"ל "שחק... צדיק תמים": הפסוק מתחיל "שחק" חסר ונגמד "שחוק [צדיק תמים]" מלא, ראה מנחת שי. "שחק... שחוק" = 822 = 6 פעמים 137. "שחק לרעהו [לפי כמה פירושים הוא לשון רעיון] אהיה" = 740 = 20 פעמים 37 (מספר המצטרף ל137, הגילאים של אברהם ויצחק בעקדה). "קרא לאלוה ויענהו [= 520 = 20 פעמים הוי'] שחוק צדיק תמים" = 1628 = 44 פעמים 37. נמצא שכל הפסוק = 64 פעמים 37 (= 2368), אדם-חוה פעמים הבל (בנם). "שחוק" = אור אור (כמו "ואהבת", כמבואר בספר של בינונים של אדמו"ר הזקן), סוד שני-אור, רמז המקשר את שניאור ליצחק אבינו (עליו נאמר "צחק עשה לי אלהים כל השמע יצחק לי". "שחוק צדיק תמים" = ד"פ יצחק אבינו). משיח = נח ועוד ש = "פחד יצחק" (הפחד עצמו עתיד לצחוק בצחוק ושחוק גדול). משיח ועוד נח = יצחק יצחק (כמבואר סוד זה באריכות במקום אחר). 

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com