חיפוש בתוכן האתר

"ישמחו השמים ותגל הארץ" - כ"ח אדר ע"ה – כולל תורת חיים, כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

כ"ח אדר ע"ה – כולל תורת חיים, כפ"ח

"ישמחו השמים ותגל הארץ"

כינוס לילדי המכינה מגן "גל עיני" בירושלים

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

[אחרי שחרית]

ניגנו "ממצרים גאלתנו".

נסי נסים בחדש ניסן וצמיחת חדש האביב

איזה חודש חדש יהיה לנו בשבת? [ניסן]. מה זה ניסן? מאיזה לשון? [שה' עושה נסים]. יפי, ה' עושה לנו נסי נסים – לא סתם נס אחד אלא נסים על גבי נסים, נסים ונפלאות.

יש בתורה עוד שם לחדש הזה? באיזו תקופה בשנה הוא? [אביב]. איך קוראים לחדש? [חדש האביב]. הפסוק העיקרי שאומר זאת, שמקשר בין יציאת מצרים לחדש האביב, הוא "היום[ב] אתם יֹצאים בחדש האביב". אביב פירושו פרי חדש או צמח שצומח. איזה צדיק נקרא צמח? [הצמח צדק.] נכון. וצמח הוא השם של מלך המשיח, כמו שנאמר "צמח שמו ומתחתיו יצמח". ר"ח ניסן הוא ראש השנה למלכי ישראל. לאיזה מלך אנחנו מצפים שיבוא בר"ח ניסן? [מלך המשיח.] זה אביב, צמיחה ופריחה חדשה.

מה ההבדל בין חדש אביב, שהוא לצאת ולצמוח מתוך הארץ לחדש ניסן שהוא נסי נסים. מי עושה לנו את הנסים? [ה']. ה' עושה לנו נסים – אור ושמחה שיורד מהשמים (שמים הוא בחינת נס ואילו ארץ היא בחינת טבע). אביב הוא לשון צמיחה כנ"ל, צמחים שצומחים מן הארץ. כל צמח הוא שמח (צ ו-ש מתחלפות באותיות השיניים), והוא צומח וגדל מכח אור השמש שהופך אצלו להיות מזון וחיות פנימית. לכן יש לניסן שני שמות – ניסן על שם הנסים שה' עושה אתנו מהשמים ואביב על מה שאנחנו צומחים ונולדים מחדש מהארץ.

צמיחת הצדיקים בניסן

למי יש יום הולדת בחדש ניסן? [לרבי.] נכון, בי"א ניסן.

למי יש יום הולדת בראש חדש ניסן, השנה בשבת זו, שבת פרשת "החדש" [רבי נחמן]. נכון. למי יש יום הולדת בערב פסח ממש? [הצמח צדק?] לא, הצמח צדק הסתלק ב-י"ג ניסן, אבל מי נולד לאחר זמן שריפת חמץ בערב פסח? הרבי מאד אוהב אותו, רוצה שנלמד אותו בכל יום – הרמב"ם. הרמב"ם נולד ממש בערב פסח, אחרי שריפת החמץ (שריפת ובטול הישות בנפש).

יש עוד מישהו שנולד ממש בליל הסדר – לידה הכרוכה בנס שהצילה את עם ישראל. מי? [המהר"ל מפראג]. נכון, המהר"ל מפראג הוא הסבא של אדמו"ר הזקן, וממילא גם הסבא של הרבי.

מי נולד ב-ח"י ניסן? אבא של הרבי, רבי לוי יצחק. הוא נולד בפסח, ביום הברית של הרבי.

לדעת רבי יהושע שסובר שבניסן נברא העולם ובניסן עתידים להגאל גם אבות האומה הישראלית, אברהם יצחק ויעקב, נולדו בניסן. לכולי עלמא, יצחק (המציל את ישראל בדין כאשר רפו ידיהם של אברהם ויעקב, ומשום כך נקרא "אבינו" סתם) נולד בפסח (ליצחק בפרט, שכנגד המצה האמצעית שממנה האפיקומן של ליל הסדר, אומרים "פתח פיך ויאירו דבריך").

אם כן, הרבה צדיקים גדולים – צדיקים הקשורים למשיח, ללידת ישראל ולגאולת ישראל – נולדו בחדש ניסן, החדש של גאולה, חדש האביב.

"ישמחו השמים [בחדש ניסן] ותגל הארץ [בחדש האביב]"

אביב הוא צמיחה חדשה וניסן הוא נסים מלמעלה, לכן האריז"ל אומר שבחדש ניסן צריכים לכוון את הצירוף של שם הוי' (הצירוף הישר, הראשון מבין יב צירופי שם הוי' שכנגד יב חדשי השנה – "החדש הזה לכם ראש חדשים ראשון הוא לכם לחדשי השנה") ולשיר את השיר "ישמחו השמים ותגל הארץ" – "ישמחו השמים" היינו בחינת חדש ניסן ו"תגל הארץ" היינו בחינת חדש האביב.

כולם יודעים לשיר "ישמחו השמים", בניגון שכל היהודים שרים? [שרו].

"ישמחו השמים" היינו שמחה וחיות בעבודת ה' (בעיקר עבודת הנשמה המכונה שמים). מי יודע מאיזה לשון "ותגל הארץ"? יש עוד מילה כמו שמחה – גילה. גילה היא שמחה מאד גדולה. יש פסוק בתהלים – "עבדו את הוי' ביראה וגילו ברעדה". צריך לגיל, "גילת לבב" – הלב הוא הארץ (איך אומרים "לב" באידיש? – הארץ), "ותגל הארץ".

גילת הגאולה

כמו ש"ותגל" היינו לשון גילה ושמחה – עוד יותר משמחה – איזו עוד מילה דומה לגילה? מה המשמעות של גילה? מה קרה בחדש ניסן? אמרנו ש"ותגל הארץ" רומז ל"חדש האביב", "היום אתם יֹצאים [מהגלות] בחדש האביב" וזוכים לגאולה. לאיזה מילה דומה גילה? [גאולה]. יפה, גילה היא גאולה. גם גולה נשמעת כמו גילה, רק שהרבי אומר שצריכים להכניס א בתוך גולה והיא הופכת להיות גאולה, ואז "ותגל הארץ". גילה גם לשון גילוי – אנחנו מבקשים שמשיח יתגלה. התגלות משיח היא "ותגל הארץ", שמשיח צומח מתוך הארץ דווקא, כמו שנאמר "ומתחתיו יצמח", הוא מתגלה מלמטה, מן הארץ מתחת. אז כולם מאד שמחים, גילה בגילוי. גילוי הוא בדרך כלל של אור (בחינת "גל עיני ואביטה וגו'") – של "אור חדש על ציון תאיר ונזכה כולנו במהרה לאורו" של מלך המשיח, זו הגילה הכי גדולה.

בדרך כלל שמחה היא חיות (לב שמח הוא לב מלא שמחה, כמבואר בספר התניא). מה פירוש לעשות מצוה בחיות? כשאדם מתלהב בעשיית המצוה הוא מרגיש הרבה חיות. מה קורה כשיש חיות, אם אני שם את היד שלי כאן [שרש כף היד, מקום הדופק], מה אני מרגיש? כמו תוף, קצב [הרב תופף על השלחן בקצב הדופק]. קוראים לזה דופק – דופק הוא חיות, כשיש שמחה יש הרבה דופק. דֹפק הוא גם "פקד פקדתי" – הגאולה היא כמו דופק, שיש הרבה שמחה וחיות מהשמים. גילה היא הרבה אור שעולה מן הארץ – "היום [אור] אתם יֹצאים בחדש האביב" מלמטה, מן הארץ.

רמז ניסן-אביב

נעשה חשבון, שאולי קצת קשה לילדים, אבל יש כאן גם ילדים גדולים... כמה אותיות יש באביב? [4]. וכמה בניסן [גם 4]. אפשר לחבר את שתי המילים[ג] – לכל מילה יש גימטריא, כמו שאתם יודעים – אבל היות שבכל מילה כאן יש ארבע אותיות אפשר לקחת אות כנגד אות ולהכפיל אותן. נעשה יחד: נ פעמים א (50), י פעמים ב (20), ס פעמים י (600), ן פעמים ב (100) – סה"כ 770. הרבי אמר ש-770 הוא פרצת – פריצה היא משבט יהודה, השבט של חדש ניסן. המשיח שנקרא "פרץ"[ד]. 770 הוא 7 פעמים 110, 7 פעמים נס – קשור לניסן. בחסידות כתוב שיש שבעה נסים, ושבע פעמים נס עולה 770. כל נס מביא שמחה, "שֹבע שמחות" – שבע שמחות משבעה נסים – והכל מתגלה בחדש ניסן.

זו ההתבוננות, שיהיו לנו נסים וחיות מלמעלה. בדרך כלל אור בא מלמעלה וחיות צומחת מלמטה – בשמים רואים אור ובארץ רואים חיים (יש בשמים מלאכים חיים, אבל לא רואים אותם – חיים רואים בארץ). בניסן האור של הגאולה צומח מלמטה[ה] ויש חיות ושמחה בנסים שבאים מהשמים. אפשר שוב לנגן ולרקוד "ישמחו השמים".

[ניגנו ורקדו הרבה ניגונים][א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

[ב] משיח אמר לרבי יהושע בן לוי שהוא בא "היום". אחד הפירושים הוא שהתכוון לפסוק זה – "היום אתם יֹצאים בחדש האביב" – שהרי "בניסן נגאלו אבותינו ממצרים ובניסן עתידים להגאל". בפסוק "היום אתם יֹצאים בחדש באביב" יש אהיה אותיות והוא עולה אהיה פעמים שילוב הוי' אהיה (הערך הממוצע של כל אות), יחודא עילאה. והוא סוד "אהיה אשר אהיה", השם הקדוש של יציאת מצרים ולידת העם.

[ג] אביב ועוד ניסן = "אני לדודי [בחינת אביב, מלמטה למעלה] ודודי לי [בחינת ניסן, מלמעלה למטה]", פסוק בשיר השירים שקוראים בחג הפסח, בחדש האביב. והגם שפסוק זה נדרש על העבודה של חדש אלול (ר"ת "אני לדודי ודודי לי"), לאחר הקדמת ה"דודי לי ואני לו" (פסוק הכתוב קודם בשיר השירים) של חדש ניסן בפרט, מה ש"נגלה עליהם מלך מלכי המלכים וגאלם", יש גם בניסן העבודה הכללית של "אני לדודי ודודי לי", וד"ל.

[ד] בהכאה פרטית של אור חוזר (פעולה המתבקשת בהיות ניסן אור ישר מלמעלה למטה ואביב אור חוזר מלמטה למעלה) אביב ניסן = פרץ!

[ה] בסוד "אור זרֻע לצדיק" נוטריקון ארץ.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com