חיפוש בתוכן האתר

מוצאי י"א שבט ע"ד – סעודת הודיה ברית יוסף יצחק – כפ"ח הדפסה דוא

מוצאי י"א שבט ע"ד – כפר חב"ד

סעודת הודיה ברית יוסף יצחק

שלמות הארץ (ושלש השלמויות) בזכות ברית מילה

ערב טוב, כבוד כל הרבנים, הקהל הנכבד, ידידנו ירון – שאנחנו מכירים הרבה שנים. בפרט צריך לציין את מסירות הנפש של ירון בקבר יוסף הצדיק, שה' יחזיר לנו את המקום הקדוש הזה בקרוב ממש, ביחד עם שלמות כל ארץ ישראל, בזכות מצות ברית המילה, ברית יוסף יצחק[1] (וכפי שיתבאר ענין הקשר העצמי של מצות ברית מילה לשם יוסף יצחק).

בכלל ידוע, כתוב בספר הזהר הקדוש, שהזכות על הארץ קשורה לזכות של ברית מילה. קודם הקב"ה כרת ברית עם אברהם אבינו על ארץ ישראל, ברית בין הבתרים, בגיל 70 (כך למדונו חז"ל). כעבור 29 שנים הוא כרת עמו ברית שניה, בגיל 99[2], ברית מילה, והא בהא תליא. לכן כתוב שאם יש עדיין אויבים כאן בארץ שמונעים מאתנו את שלמות הארץ זה קשור למצות ברית מילה.

לכן בזכות מסירות הנפש של ברית המילה בכל העולם כולו אנחנו זוכים לארץ ישראל השלמה. שנזכה לשלמות הארץ בקרוב, ביחד עם שלמות העם – ברית מילה היא בעצם קשור לשלמות העם – ולשלמות התורה (תורה ע"ה עולה ברית – על התורה נכרתו שלש בריתות ואילו על המילה נכרתו שלש עשרה בריתות, כנגד יג מדות הרחמים, יג תיקוני דיקנא, תיקוני דמהימנותא, המתגלים בשעת גילוי העטרה על ידי מצות פריעה, ד"מל ולא פרע כאילו לא מל"), יחד עם משיח צדקנו.

י' שבט – מהילולת הרש"ש להילולת הרבי הריי"ץ

הזכירו קודם את בעל הטורים שאהב לעשות גימטריאות. גם אנחנו אוהבים לעשות גימטריאות. נתחיל עם גימטריא יפה של השם של הארגון – "ברית יוסף יצחק", על שם הרבי הקודם (ששמו הראשון הוא על שם יוסף הצדיק, "צדיק יסוד עולם", בחינת ברית, וכנ"ל שלירון שי' היתה וישנה מסירות נפש מיוחדת בנוגע ליוסף הצדיק). לכן גם בחרו בתאריך הזה לעשות את המסיבה הזו – אתמול, י' שבט, הוא יום הילולת הרבי הריי"ץ, שעל שמו נקרא הארגון.

יחד עם הילולת הרבי הקודם זה גם ראשית הנשיאות של הרבי, נשיא דורנו. וגם, ירון הזכיר וצריך לציין, שיום ההילולא של הרבי הריי"ץ הוא גם יום ההילולא של גדול המקובלים, רבינו הרש"ש, רבינו שלום שרעבי, שמסורת בין גדולי המקובלים של ספרד שהוא-הוא הגלגול של האר"י הקדוש. האר"י אמר לתלמידיו טרם הסתלקותו – אם תזכו אני אחזור לבאר היטב את הסודות כו'. הרי האר"י הקדוש הסתלק בגיל צעיר, 38 (שני מחזור קטן – פעמיים 19), ולא הספיק לבאר כל מה שהיה צריך לבאר. לכן הוא הבטיח שאם יזכו הוא יחזור, ומקובל אצל גדולי המקובלים שזה התקיים אצל רבינו הרש"ש (שהסתלק בגיל 57, שלשה מחזור קטן, ודוק), שההילולא שלו ב-י' שבט תקל"ז[3].

מ-י' שבט של הסתלקותו עד י' שבט של הסתלקות הרבי הריי"ץ יש 173 שנים – והסימן למי שאוהב סימנים, "אנכי הוי' אלהיך"[4], פתיחת עשה"ד (שבפרשת השבוע). מאז עד אתמול, י' שבט תשע"ד, עברו עוד 64 שנים, ובסה"כ 237 שנים מהסתלקות הרש"ש – מי שמכיר בקבלה מספר זה קשור לשם של קפיצת הדרך, בגימטריא "ואבא היום אל העין", "היום יצאתי והיום באתי ללמד שקפצה לו הארץ".

אני רק מזכיר זאת, שבזכות רבינו הרש"ש והרבי הקודם וכל הצדיקים והרבי – שנזכה למשיח בקיצור הדרך, בקפיצת הדרך (למי שדוגל ב"דרך ארוכה וקצרה" – שיטת חב"ד – את הדרך הארוכה כבר עברנו וכעת כבר צריך לבוא משיח בקיצור דרך), תיכף ומיד ממש.

קשה כקריעת ים סוף – פרנסה וזיווג

הגימטריא שרצינו היא של "ברית יוסף יצחק": בהשגחה יפה מאד זה שוה מה שקראנו אתמול בתורה, בפרשת בשלח – הנס הכי גדול של יציאת מצרים הוא נס קריעת ים סוף[5]קריעת ים סוף. הגימטריא הזו מדברת בעד עצמה, וירון ודאי יסכים שכל מה שקשור לארגון הזה הוא, בלשון חז"ל, "קשה כקריעת ים סוף". אף על פי שקריעת ים סוף היא דבר קשה, והרבי מסביר זאת במאמר "באתי לגני" של השנה – שיש "הפך ים ליבשה", שני הפכים בנושא אחד, ים, עלמא דאתכסיא, ויבשה, עלמא דאתגליא, והם מתחברים, זה כביכול קושי.

יש שני דברים שחז"ל מציינים שהם קשים כקריעת ים סוף – פרנסה וזיווג – "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" ו"קשין לזווגם כקריעת ים סוף". שני הדברים האלה קשים ביחס לארגון הזה. צריכים לברך שתהיה הרבה פרנסה לארגון. כמו שה' קרע לנו את הים, שארגון "ברית יוסף יצחק" יזכה להרבה מזונות, הרבה פרנסה – כמה שקשה הוא יזכה, כמו שה' קרע לנו את הים. אותו דבר בנוגע "לזווגם".

ברית מאוחרת – זיווג שני

חז"ל אומרים שמדובר דווקא בזיווג שני, בעוד זיווג ראשון לא כל כך קשה – מזל מן השמים. כל מי שלא זכה לברית מילה בן שמונה ימים אפשר לומר שבשבילו כל הנושא הזה – וכמו ששמענו כמה סיפורים ממש נוראים, למעליותא, ויש עוד המון המון סיפורים ששמעתי מירון – הענין הזה הוא כמו זיווג שני.

זיווג שני הוא לפי מעשיו של אדם – אדם במודע, בגיל מבוגר, בוחר, חוזר בו, רוצה להיות יהודי. כדי להיות יהודי הוא צריך למול. חוץ מזה שברית מילה קשור לזיווג בפשטות, לקדושת הברית. לכן הארגון הזה גם מצליח להתגבר על הקושי לזווגם. כל מי שצריך להביא אותו לעשות ברית, כמו ששמענו, זה ממש "קשין לזווגם כקריעת ים סוף" (כולל הקושי לזווג יחד, "יקוו.. אל מקום אחד", את המוהל והסנדק והנמול). אך היות ש"ברית יוסף יצחק" שוה קריעת ים סוף – הוא מצליח לזווגם, ומצליח להביא מזונותיו של אדם בשופי.

בעלי המימרות – רמז לכבוד ירון עמית

אלה שני מאמרי חז"ל. מי אמר את הראשון ומי אמר את השני בגמרא? את הראשון אמר תנא גדול, נשיא בישראל, רבי אלעזר בן עזריה – הוא אמר "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף". מי אמר את הדבר השני, ש"קשין לזווגם כקריעת ים סוף"? לא תנא, אמורא, מגדולי האמוראים – רבי יוחנן.

זה רמז לכבוד ירון ידידנו. אם נקח את שמות שני בעלי המימרא של "קשה כקריעת ים סוף", ששוה "ברית יוסף יצחק" – אלעזר בן עזריה ועוד יוחנן שוה בדיוק ירון עמית. זה להשתעשע עם מספרים. גם, כל הענין של ברית מילה הוא קדושת השעשוע[6].

כמה יוצא המספר הזה? מספר מאד חשוב בפני עצמו – 776. בחב"ד מה אומר המספר הזה? "ופרצת". כלומר, ירון עמית שוה ופרצת – "ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה", צריך להגיע לכל קצוות תבל ולמצוא כל יהודי נדח שזקוק לזווג שני, הזווג השני שלו שימול את עצמו, וככה מתקיים. גם "ופרצת" זה קדושת הברית (הפשט של "ופרצת ימה וקדמה וגו'" הוא להוליד הרבה ילדים, על דרך הנאמר לאדם הראשון "פרו ורבו ומלאו את הארץ וכבשוה ורדו וגו'"), והוא שוה ביאת המשיח.

770 זה שש פחות – הרבי אמר שזה שוה פרצת, אותיות צרפת – אבל "ופרצת" עולה 776. 770 הוא בית משיח ו"ופרצת" עולה ביאת המשיח. גם שם בעל הארגון – שיצליח מששים אלף להגיע לשש מאות אלף במהרה. לא רוצים לחכות הרבה זמן.

המילה – גילוי ש'כל יהודי יהלֹם'

שוב, אמרנו שאנחנו זקוקים לקפיצת הדרך, בזכות ברית המילה. שיגיע לכל היהודים שבעולם שעדיין זקוקים למול, שודאי וודאי בזכות זה יבוא מלך המשיח, וגם כל הסיפורים שאנחנו שומעים כאן הם סיפורים של גילוי עצם הנקודה היהודית. כמו ששמענו, יהודי שלא יודע כלום, לא שומר תורה ומצוות, אבל רוצה להיות יהודי – "כל אשר בשם ישראל יכונה".

יש ביטוי שהרבי הרש"ב אמר, שכל יהודי – יהלום. יש רמז יפה, שבתורה כתוב יהלֹם חסר ו – אותיות מילה. על ידי ברית מילה מתגלה היהלום של היהודי. כדי לעשות המון בריתות צריך גם הרבה יהלומים – זה המשך של "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף", אבל שיהיו הרבה מזונות, הרבה יהלומים.

הגימטריא היפה פה, שהמלים "כל יהודי" שוות בדיוק יהלֹם. כל יהודי הוא יהלום וזה מתגלה על ידי ברית המילה שעושים לו. והוא סוד גילוי העטרה, האבן היקרה, היהלום, שבכתר המלך, הרי "כל ישראל מלכים" ו"אין כתר אלא למלך". שיהיו הרבה יהלומים ועל ידם נביא את מלך המשיח במהרה.

להפוך את ה"אחר" ל"בן"

שוב, אני מברך את ירון שיזכה להתקשרות האמתית לרבי הקודם, לרבי, לרבינו הרש"ש, לכל הצדיקים. הצדיק הוא הברית, "צדיק יסוד עולם". שהיוסף – כמו שהרבי הסביר לגבי שם הרבי הקודם, חמיו, שהוא "לאפשא לה", "יוסף הוי' לי בן אחר", לעשות מיהודי שהוא "אחר", רחוק, "בן", על ידי ברית מילה – מרבה צחוק בעולם, יצחק. שיהיה הרבה יוסף, הרבה יצחק, הרבה פרנסה, הרבה זיווגים, ובא לציון גואל.[1]. "ברית יוסף יצחק" הוא ארגון בראשות הרב ירון עמית העורך ברית מילה למבוגרים.

[2]. 70 ועוד 99 = 169 = 13, אחד, ברבוע. בברית בין הבתרים יש "ברית" אחת, בברית מילה יש יג "בריתות", הכל אחד – "אחד היה אברהם". ועוד, 99 ברבוע = 9801, פעמיים 70 ברבוע (4900) ע"ה (זוג המספרים הקודם עם תכונה זו – 12, 17 [12 ועוד 17 = 29, היינו ההפרש בין 70 ל‑99] – והקודם – 2, 3 [2 ועוד 3 = 5, היינו ההפרש בין 12 ל‑17]), ודוק. נמצא שכאשר נצייר רבוע שהוא 70 על 70 (סוד 70 פנים לתורה) יהיה קו האלכסון בקירוב 99, ללמד שמצות ברית מילה היא פנימיות מצות ישוב ארץ ישראל.

[3]. באותה שנה, בי"ב תשרי, הסתלק רבי אברהם המלאך בנו של הרב המגיד ממעזריטש נ"ע, אליו התקשר אדמו"ר הזקן (שקודם למד אתו חברותא, במצות המגיד) לאחר הסתלקות המגיד. לפי זה, אפשר לציין שנה זו כשנה הראשונה לנשיאות אדמו"ר הזקן, כשהיה בן לב שנים.

[4]. וכן "גל עיני ואביטה נפלאות מתורתך".

[5]. ביחס למצות ברית מילה, עשר המכות הן בסוד מילה (כאשר מכת בכורות היא בסוד גמר החיתוך, הפרשת הערלה) אך קריעת ים סוף היא בסוד פריעה (שבה קורעים את הקרום הדק וכו'), והרי "מל ולא פרע כאילו לא מל" – העיקר הוא קריעת ים סוף. על ידי קריעת ים סוף זכינו לשירת הים, סוד גילוי העטרה – "אז [= 8, 'וביום השמיני ימול בשר ערלתו', גילוי ה-א שלמעלה מה-ז] ישיר וגו' אשירה להוי' כי גאה גאה וגו'".

[6]. עוד שעשועי תורה בשני מאמרי "קשין... כקריעת ים סוף":

    "[קשין] מזונותיו של אדם [כקריעת ים סוף]" = 900 = 30 ברבוע, סוד הלב היהודי כנודע (ל מול ל, כמבואר בכתבי רבי אברהם אבולעפיא ז"ל; רת"ס מזונותיו של אדםמים [היורדים ממקום גבוה למקום נמוך, שעמדו כנד נוזלים בקריעת ים סוף], ב"פ אדם = 90, עשירית הכל). "[קשין] לזווגם [כקריעת ים סוף]" = 92. יחד = 992, ד"פ 248 (מצות עשה) שבחתך זהב מתחלק ל613 (מצות התורה) ו379 (סנהדרין). הערך הממוצע = 496 = מלכות, משולש אל (מספר המשוכלל הרביעי).

    "קשין מזונותיו של אדם כקריעת ים סוף" "קשין לזווגם כקריעת ים סוף" = 3904 = ד פעמים קריעת ים סוף!

    3904      ועוד 776 (אלעזר בן עזריה יוחנן) = 4680 = 180 פעמים הוי' ב"ה = יוסף פעמים יהודה (שני המשיחים, איחוד העצים לע"ל).

    רבי אלעזר בן עזריה רבי יוחנן = 1200 = 6 פעמים 200, ממוצע כל תבה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com