חיפוש בתוכן האתר

יח כסלו תשס"ט - קבלת פנים לחתן אריה טסלר הדפסה דוא
אינדקס המאמר
יח כסלו תשס"ט - קבלת פנים לחתן אריה טסלר
Page 2
Page 3
כל הדפים

אור לי"ט כסלו ס"ט – קבלת פנים לאריה ויסכה טסלר – צרעה

סיכום שיעור הרב יצחק גינזבורג שליט"א

ניגנו "קול דודי", "אלי אתה", "צמאה לך נפשי".

לשנה טובה בלימוד החסידות ודרכי החסידות תכתבו ותחתמו. זה יום טוב להתחתן, ראש השנה לחסידות, חג הגאולה, יום ההילולא של המגיד. ידוע מרבי אייזיק מהומיל שהגדיר את בעל הגאולה, של היום, אדמו"ר הזקן, כ"רופא עינים" מומחה. מי שיש לו בעיה בעינים שילך ללאזניא, או ללאדי, למקומו של אדמו"ר הזקן והוא יתקן את עיניו – הוא רופא העינים של כל הדורות. מה זה רופא עינים? שנוכל לראות אלקות, שנוכל לפקוח את העינים ולראות ש"הנה הנה מלך המשיח בא", שהגאולה בפתח (עינים). הבעיה שאנחנו עורים. הנביא אומר שאפילו עבדי, אפילו הנביאים, עורים, וכ"ש המון העם. צריך שמישהו ירפא לנו את העינים כדי שיקויים היעוד "כי עין בעין יראו בשוב הוי' ציון" "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר כי פי הוי' דבר". הדבר הזה מודגש בשמות החתן והכלה. נתחיל מהכלה, "אשת חיל עטרת בעלה", "אשה כשרה" כשרה אמנו – שנקראה גם יסכה על שם שהיא סוכה ברוח הקדש, שיש לה ראיה ברוח הקדש לראות אלקות. גם אריה זה אותיות ראיה. כתוב שיש כמה צירופים לשם אריה – גם ראיה, ראית אלקות, וגם יראה, יראת ה', וגם ריאה, הריאה נושמת. "'כל הנשמה תהלל יה הללויה' – על כל נשימה ונשימה [של הריאה] צריך להלל את ה'", לשון הלל, צריך הערב לזכור הרבה את אבי הכלה, הלל הי"ד, שודאי נמצא אתנו עכשיו. הלל גם לשון "בהלו נרו עלי ראשי", ושהנר הזה יאיר על הראש ובתוך הראש ובלב. "נר מצוה ותורה אור", עוד מעט זוכים להדליק נר חנוכה, וחז"ל אומרים שכל מי שזהיר בנרות חנוכה זוכה לבנים תלמידי חכמים. גם כאן, הזוג הזה, שתזכו לבנים ת"ח בזכות נר חנוכה – נר של נצחון, נר של החשמונאים, שהמעטים נצחו את הרבים והחלשים את הגבורים (החלשים יותר גבורים מהגבורים, בזכות זה שיש להם בטול הרצון לה'). אם כן, לאריה יש כמה צירופים חשובים. גם המספר שלו – ריו – מספר מאד חשוב בקבלה, קשור גם לזיווג חתן כלה, ריו עליון ו-ריו תחתון, בסוד תבל, "משחקת בתבל ארצו" (פסוק שאולי נסביר יותר מחר, במשך השבע ברכות).

כתוב שכל חוש מגלה תענוג עליון – יש חושים גשמיים ויש חושים רוחניים, והחוש הוא עיקר הכלי בנפש לגלות עונג, פנימיות הכתר. כל החושים זה אמצעים וכלים בשביל גילוי התענוג של הנפש, אבל כתוב שעיקר גילוי התענוג זה בראיה. לאריה יש את כל החושים. חוץ מזה שזה אותיות ראיה, יש לו כל החושים. טוב מאד שחתן וכלה יתרגלו להגות בשיר השירים – "כל השירים קדש ושיר השירים קדש קדשים" – ושם האריה מופיע בפסוק "אריתי מורי עם בשמי". זה הליקוט – כמו שיש ליקוטי אמרים, תניא (היום גאולת בעל התניא) – של כל הריחות הטובים והמענגים שבעולם. אז יש לאריה גם חוש הריח, חוש ללקט בשמים, וזה חוש של משיח – "והריחו ביראת הוי'", "מורח ודאין". יש לאריה גם חוש השמיעה – "אריה שאג מי לא יירא", יש לו הקול הכי מאיים, "ה' שמעתי שמעך יראתי". יש באריה גם חוש הטעם – "מעז יצא מתוק" (אנחנו בצרעה, צריך לדבר על שמשון), דבש מגוית האריה (זה משהו מיוחד ועצמי, כנראה הדבש והדבורים נמשכים אליו). יש לו גם חוש המישוש-התשמיש באופן מיוחד, שהרי כתוב בזהר שכאשר אריה ולביאה מזדווגים אוי לו למי שנכנס ביניהם. אם כן כל החושים, כל התענוגים, נמצאים בתוקף בתוך האריה. כמו שאמרנו קודם, היעוד הוא לא רק שהעינים הרוחניות יראו אלקות והאזניים הרוחניות ישמעו אלקות, אלא "ונגלה כבוד הוי' וראו כל בשר כי פי הוי' דבר". זה היעוד בארץ ישראל – כל מי ששב לציון שב בשביל שהבשר יראה וישמע אלקות. עינים ואזנים רוחניות יש גם בחו"ל, אבל ארץ ישראל זה בשביל שהבשר, שהגשם, יראה אלקות. שבכל חמשת החושים הגשם יחוש אלקות. גם ביסכה, שסוכה ברוח הקדש, יש גם "הסכת ושמע ישראל". כתוב שיסכה זה יחוד כמו "וכל העם רואים את הקולות". אצל שני בני הזוג הכל מתחיל מהראיה, לכן זקוקים מאד לרופא עינים שיפקח את העינים – כולנו זקוקים לכך – שאפשר לפקוח עינים ולראות אלקות, לראות גאולה ומשיח, לראות מה שיהודי צריך לראות. וצריך שיהיה "טופח על מנת להטפיח", שיעזור לעוד יהודים לראות. זה מתחיל מהראיה, אבל יש בזה התכללות כל החושים, כל העתיק יומין, כל הטעמים. שוב, יסכה זה גם ראיה וגם שמיעה, ויש בזה גם ריח, ויש בזה גם כל מכלול החושים.

כעת ניחד את אריה ו-יסכה. כתוב ש-יסכה ו-שרה הם מספרים משלימים למספר עגול ושלם – 600 (הממוצע 300). אין בתנ"ך שם פרטי אריה, אבל שני משבטי י-ה נקראו על שם דימוי האריה – "גור אריה יהודה" ו"דן גור אריה". יש כוונה של ריו עליון ו-ריו תחתון, ובשבטים זה יהודה ודן. מיהודה יוצא המלך, המשיח, אבל שר הצבא של משיח יהיה משבט דן (כך כתוב בזהר). מכל הברכות שיעקב מברך את בניו, יש שם ה' רק אצל שבט דן – "לישועתך קויתי הוי'". הצעקה לישועה של שמשון רומזת גם לשר הצבא של משיח (פסוק שחוזרים עליו הרבה). גם כן, מכל השבטים יש רק שבט אחד שיעקב מדמה אותו לשבט אחר – "דן ידין עמו כאחד שבטי ישראל", שדן ידין עמו כמו שיהודה ידין עמו. יש כאן קשר מפורש בין דן ליהודה. היות שאריה הוא גם יהודה וגם דן – גם משיח וגם שר הצבא שלו – אז נחבר אותם יחד. יהודה דן = חנוך (חנוך יהודי טוב זה להיות כמו יהודה ודן ביחד). אריה יהודה דן = 300, החצי של יסכה-שרה (הערך הממוצע שלהם). זה יחס של "שלם וחצי" בלשון אבולעפיא, יחס מושלם. הכל יחד זה 900 = יהודה בריבוע, סוד ה-לב היהודי (ל מול ל, ל פעמים ל), לב אריה. עד כאן הכנה, אבל כעת לא נחשב את יהודה ודן ושרה, ונתמקד רק על הזוג בעצמם.

אריה יסכה = 311. המלה הכי פשוטה במספר הזה היא איש, ביחד החתן והכלה הם איש אחד, "כאיש אחד חברים". לעתיד לבוא כתוב שגם החתן וגם הכלה נקראים איש – "ולציון יאמר איש ואיש יולד בה", הכל זה איש. יש כמה כינויים למין המדבר – אדם, איש, גבר, אנוש. לפעמים כתוב שהכי נעלה זה אדם, אבל לפעמים כתוב שרק אחד מהם הוא כינוי של הקב"ה ממש – איש. יש "אדם על הכסא", זה איזה דימוי במרכבת יחזקאל, אבל לא מכנים כך את ה'. אבל כן מכנים אותו איש – "הוי' איש מלחמה הוי' שמו", בשירת הים. כתוב שיש איזה מעלה ב"איש", שיותר עצמי ומרמז לקב"ה, גם יותר מ"אדם". איש זה אין-יש. כשאומרים "עין בעין יראו" או "וראו כל בשר יחדו כי פי הוי' דבר", קודם כל רואים את פי ה' שאומר מאמרי בריאת העולם ורואים את ההתהוות של העולם יש מאין ואפס המוחלט – זה הדבר הראשון. יותר מזה, הצדיק – "ועמך כֻלם צדיקים" – לוקחים את היש ומחזירים אותו לאין (בלי לבטל את מציאות העולם). זה המגיד למד – היום זה ההילולא שלו. הבעל שם טוב התחיל לגלות את ההתהוות התמידית בכל רגע יש מאין ואפס המוחלט והמגיד מלמד איך לקחת את המציאות ולהחזיר לאין (בלי לבטל את המציאות, אבל להחזיר לאלקות, לעשות תשובה אל השרש) – כל זה כפי שדובר בזמן האחרון. איש זו הזרימה הדו-סטרית מאין ליש (סוד החתן) ומיש לאין (סוד הכלה). החתן והכלה זה איש אחד באהבה. דבר יפה, שהנקודה האמצעית של איש היא יוסף. יש פה רמז מאד יפהפה – רוצים להתייחד גם עם הלל, שנמצא כאן איתנו – כל מספר בעולם הוא ראשוני או מורכב (שאז ניתן לחלק אותו למרכיבים ראשוניים). המספרים הראשוניים, שלא מתחלקים לשום מספר חוץ מעצמם ו-1, זה סוג מיוחד של מספרים. אין שום חוקיות במספרים הראשוניים – עד היום הזה המתמטיקאיים הגדולים ביותר בעולם, שמחפשים חוק כדי לדעת מה המספר הראשוני הבא, לא השכילו לגלות זאת (וגם לא השכילו לגלות שאי אפשר לנבא – זה ממש לא ידע ולא אתיידע). 311 הוא מספר ראשוני, והוא ה-65 בסדרה – הלל (שם ה' – א-דני), אבי הכלה. זה כוונה יפה ומכוונת לזוג. 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com