חיפוש בתוכן האתר

א׳ תמוז ע"ב – כפר חב"ד חוש הראיה בחדש תמוז כינוס ילדים הדפסה דוא

א׳ תמוז ע"ב – כפר חב"ד

חוש הראיה בחדש תמוז

כינוס ילדים

ראובן וחוש הראיה – לראות בכל יהודי בן לה'

חדש טוב לכולם. היום נכנסנו לחדש תמוז. מישהו יודע מה השבט של חדש תמוז?[ראובן]. נכון, זה החדש של ראובן. לפי הנשיאים ולפי החניה במדבר ראובן הוא הרביעי, ותמוז הוא החדש הרביעי מניסן. איזה חוש שייך לחדש תמוז? החוש שצריך לעבוד עליו ולתקן אותו בחדש תמוז? [ראיה]. נכון, מאד קל, כי ראובן הוא לשון ראיה [ראו-בן].

כשאני מסתכל על יהודי מה אני צריך לראות? שאתה בן של ה'. הרי כל יהודי הוא בן של הקב"ה – "בנים אתם להוי' אלהיכם" – לכן צריך לראות בכל יהודי שהוא בן. גם כשהיהודי לא מתנהג הכי יפה, אם אני מסתכל עליו ורואה שהוא בן של ה' – עצם הדבר שאני רואה כבר משפיע עליו. מה הכוונה? הוא מרגיש בלב שהנה מישהו מסתכל עלי ורואה שאני בן של ה' – כנראה שאני באמת בן של ה', וכך צריך להתנהג. אם היהודי עושה דבר טוב, מצוה, רואים ודאי שהוא בן של ה'. אבל כשיהודי לפעמים עושה משהו לא טוב צריך לראות שבעצם, בפנימיות, הוא בן של ה' – ואם תסתכל עליו כך הוא יתחיל להתנהג כך.

ראובן ובנימין – בן מתחלה ועד סוף

האם יש עוד שבט שיש בשמו את המלה בן? [בנימין]. נכון, מאד מענין – מתי בנימין נולד? באמצע? בהתחלה? בסוף? [בסוף]. הוא הבן האחרון. ומי הוא ראובן? מתי הוא נולד? [ראשון]. הוא הראשון. מה רואים כאן? שיש משהו שדוקא לראשון יש בן, וגם לאחרון יש בן – "אני ראשון ואני אחרון". בחסידות קוראים לכך "נעוץ סופן בתחלתן", שהסוף וההתחלה קשורים. מה מקשר את ההתחלה של היהודי והסוף של היהודי? בן. ראובן אומר שתמיד צריך לראות שכל יהודי הוא בן של הקב"ה.

כעת, היות שכולנו בנים פה, נעשה הפסקה ונאמר פסוקים – כל אחד כפי שבן של הקב"ה אומר פסוקים. אבל קודם נאמר עוד משהו. כמו שכולנו בנים של ה', כולנו בנים של עוד מישהו? מישהו יכול לומר לי? [של הרבי]. נכון, של הרבי, כי הרבי הוא האבא של כולנו וכולנו בנים שלו. כולנו בנים של ה', וכולנו בנים של הרבי. כשמסתכלים על יהודי צריך לראות שהוא בן. עוד משהו – בן הוא גם לשון להבין. כשאני מסתכל ורואה שהיהודי הוא בן אני צריך להבין ולהפנים טוב טוב, עם כל המשמעות של להיות בן של ה'. כעת נתחיל לומר פסוקים.

עין ימין ועין שמאל – ראית הטוב בזולת ובקורת עצמית

מי יודע למה ה' ברא את האדם עם שתי עינים? מישהו יודע מה כתוב בחסידות, למה יש שתי עינים? [לראות את החבר בעין ימין ואת עצמך בעין שמאל]. יפה מאד, אני רואה שלמדו מה שכתוב בחסידות, שצריך להסתכל על החבר בעין ימין. מה הכוונה? לראות את המעלות שלו. לכל אדם בעולם יש גם מעלות וגם חסרונות, אבל כשמסתכלים על יהודי כדי לראות שהוא בן – צריך לראות רק את המעלות. לשם כך יש את עין ימין. קשור לבנימיןבן-ימין – בעין ימין צריך לראות שכל אחד הוא בן. אבל כשאני מסתכל על עצמי צריך לראות גם את החסרונות שלי, כדי לתקן את עצמי, לשם כך צריכים את עין שמאל.

כשאני מתבונן על עצמי, עושה חשבון נפש ורואה שאיני מושלם, אף אחד לא מאה אחוז בסדר, אני רואה את החסרונות ומבקש מה' שיעזור לי לתקן את עצמי. לכן יש שתי עינים, עין ימין להסתכל על מעלות החבר, "כל ישראל חברים", ויש לי עין שמאל כדי להעביר בקורת חיובית – קוראים לכך בקורת בונה (גם מלשון בן) – על עצמי, שאתקן את מעשי, שגם אם אני בכלל במצב טוב צריך להיות עוד יותר טוב.

ראיה ובחירה

אחד מפסוקי הראיה הכי חשובים בתורה (בחדש זה, חדש הראיה) הוא "ראה נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב", וגם את ההיפך של החיים והטוב, ואחר כך כתוב "ובחרת בחיים". ה' נותן לפנינו טוב וגם רע, ואומר לנו להסתכל גם על זה וגם על זה, ואומר אחר כך "ובחרת בחיים", בחיים ובטוב. מה לומדים מכאן? שיש קשר בין ראיה לבחירה. לפי הראיה, איך שאני רואה את המציאות, כך אני בוחר. אם אני מסתכל על הטוב שיש בכל דבר, ובכל דבר שה' ברא יש טוב, אני יכול לבחור שאני רוצה את הטוב. אבל אם ח"ו אני מסתכל על דברים לא טובים, אני גם אבוא לבחור בדברים הלא-טובים ואז אעשה דברים לא טובים ח"ו. לכן מאד חשוב בחדש זה לתקן את הראיה, כי לפי הראיה כך הבחירה. זה מה שלומדים מהפסוק הזה.

העיקר שצריך לבחור כל הזמן לעשות דברים טובים, לעשות מצוות, ללמוד תורה. לשם כך צריך לראות נכון. זה החוש של השבט הרביעי לפי החדשים, אבל הוא הבכור – נולד ראשון ליעקב אבינו. גם כתוב שמכל החושים הכי הרבה תענוג, הכי הרבה חיות, יש בחוש הראיה – יותר מכל החושים של האדם. לכן מאד חשוב שהאדם יטהר ויקדש את הראיה שלו.

הרבי רש"ב כותב על כך באריכות. אחד המאמרים החשובים של הרבי רש"ב נקרא "קונטרס העבודה", ושם הוא מסביר מאד לעומק בחסידות כמה חשוב שאדם ישמור ויתקן את חוש הראיה שלו. זה שייך במיוחד לחדש הזה, חדש תמוז.

ח – ראיה ובחירה בחיים

מי יודע מה האות של חדש תמוז? לכל חדש יש אות בה ה' ברא את החדש. מה האות? [ח]. ח, יפה מאד. מהי חית? חיים. מה הקשר בין ראיה לחיים? הפסוק שאמרנו – "ראה נתתי לפניך היום את החיים". דבר ראשון צריך לראות את החיים, ה-ח. אחר כך כתוב "ובחרת – בחיים", ב-ח. "כי הם חיינו ואורך ימינו", התורה והמצוות הן החיים שלנו ואורך הימים שלנו. צריך כל הזמן לראות את החיים ולבחור בהם.

כל התורה על רגל אחת – לא לראות את חסרונות הזולת

כולם יודעים, אולי שמעתם, את הסיפור שבא לא-יהודי שרצה להתגייר להלל הזקן, ובקש ממנו: אני רוצה להתגייר, אבל אני רוצה שתגייר אותי על מנת שתלמד אותי את כל התורה כולה כשאני עומד על רגל אחת. נשמע מצחיק, שהוא עומד על רגל אחת ורוצה כך שהלל ילמד אותו את כל התורה. לפני שהוא בא להלל הוא בא לשמאי ואמר אותו דבר, ושמאי התרגז – מה זאת אומרת?! זו חוצפה! מה הוא אומר כזה דבר?! אז הוא דחה אותו. אחר כך הוא בא להלל, אמר שאני רוצה להתגייר אבל קודם תלמד אותי את כל התורה על רגל אחת. הלל היה מאד ענו, לא דחה אף אחד, ודוקא רצה לקרב את הגר. לכן אמר – טוב, אלמד אותך את כל התורה על רגל אחת.

מה הוא אמר לו? ["ואהבת לרעך כמוך"]. הוא לא אמר בדיוק את הפסוק – "'ואהבת לרעך כמוך' רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה", זה מאמר של רבי עקיבא. הלל אמר אותו רעיון במלים אחרות, בארמית – "מה דסני לך, לחברך לא תעביד". אם יש משהו שאתה שונא, לא רוצה שיעשו לך, אל תעשה לחבר שלך. זו גם אהבת ישראל, אך הוא רצה לומר דוקא בסגנון הזה.

איך מוסבר בחסידות? מה הוא התכוון? לחוש הראיה של חדש תמוז. מה הדבר שאדם הכי שונא שעושים לו? אפשר לחשוב שאדם הכי שונא שמרביצים לו – לא. האדם הכי שונא שמסתכלים עליו בעין רעה, שרק רוצים לגלות את החסרונות שלו, את העבירות שלו, את הלא-טוב שלו. כשהוא מרגיש שמישהו מסתכל עליו בעין רעה מאד מפריע לו, הוא ממש שונא את זה. למה? כי הוא רוצה שכולם יסתכלו עליו טוב, והנה הוא מרגיש שמישהו מסתכל עליו רע. זה מאד שנוא על האדם. לכך הלל התכוון, שהדבר שאתה הכי שונא – שמישהו אחר יסתכל עליך, יראה את החסרונות שלך ויגלה אותם – אל תעשה לאחר, תסתכל על כולם רק בעין ימין, איך שהוא בן, איך שהוא טוב. זו הרֶגֶל האחת (גם מלשון הֶרְגל-רגילות, צריך להתרגל להסתכל על כולם רק בעין ימין) שכל התורה כולה עומדת עליה.

כח הברכה של "טוב עין"

שוב, הכל קשור לחוש הראיה – איך רואים את המציאות בכלל, ואיך רואים כל יהודי ויהודי בפרט, שצריך להסתכל על כל אחד בעין טובה. כתוב "טוב עין הוא יבֹרך" – מי שמסתכל על כל אחד בעין טובה, רואה את המעלות של כל יהודי, הוא מקבל גם את כל הברכות וגם את הכח לברך את כולם. חז"ל אומרים "אל תקרי 'יבֹרך' אלא 'יברך'" – הוא יכול לברך את כולם. כמו שלאברהם אבינו ה' נתן כח לברך את כולם, כך הוא נותן למי שמסתכל על כולם בטוב עין. זו העבודה והתיקון של חדש תמוז – איך להסתכל טוב על יהודי, גם יהודי שלא עושה בתחלה את הדברים הכי טובים. בכל אופן, אם מסתכלים עליו טוב כך מעלים אותו, משפיעים עליו טוב. לכן כל צדיקי החסידות, הרבי וכולם, אומרים על יהודי להסתכל רק טוב – ואז יבוא המשיח.

ניגנו "הריני מקבל עלי".

פקיחת העינים לראות את המשיח ואת נפלאות התורה תלויה בתיקון העינים

בחסידות קוראים לחדש תמוז "חדש הגאולה", כמו שחדש כסלו הוא "חדש הגאולה". מאד מענין, מי השבט של חדש כסלו? מי זוכר? אמרנו אותו קודם, הוא נולד אחרון. מי נולד אחרון? [בנימין]. בנימין הוא השבט של חדש כסלו, חדש הגאולה. ומי השבט של חדש תמוז, שהוא גם חדש הגאולה? [ראובן]. שני השבטים שיש להם בן בשם שלהם, שגלוי שהם בנים לקב"ה, בנים לרבי. כנראה שכל הגאולה תלויה בכך שרואים את הבן, מרגישים את הבן ומסתכלים בעין ימין (בן-ימין).

מה הם חגי הגאולה בחדש תמוז? י"ב-י"ג תמוז הם גם יום ההולדת וגם חג הגאולה של הרבי הקודם. "אתחלתא דגאולה" שלו היא בג' תמוז, והרבי אמר שהוא גם אתחלתא דגאולה וגם חג הגאולה. איזה חוש הכי חשוב אצל הרבי, מכל החושים? מה החוש הכי חשוב שהרבי אמר כל הזמן שבו תלויה ביאת המשיח, בו תלויה הגאולה האמתית. מה הרבי אמר שצריך לעשות כדי שנראה את הגאולה? [לפקוח את העינים]. רק לפתוח ולפקוח את העינים, כך הרבי אמר, ואז רואים ש"הנה הנה מלך המשיח בא" וכבר בא. קשור גם לג' תמוז, צריך לפקוח את העינים.

אבל איך יהודי זוכה לפקוח את העינים ולראות את המשיח, כל הענין של הרבי – איך זוכה? רק אם תקן עיניו בחדש תמוז. גם המלה גאולה היא מלשון גל, "גל עיני" – לפתוח את העינים ולראות את נפלאות התורה. גם משיח – צריך לפתוח את העינים ולראות "הנה הנה משיח בא". הכל תלוי בתיקון העינים, הסתכלות על יהודי בעין ימין, "טוב עין הוא יבֹרך", יבורך ויברך. שייך גם ל-גימל תמוז – גם לשון גל. תמוז הוא ראיה, ואנחנו מבקשים שנראה – את המשיח, את הרבי, את הגאולה. כדי לראות את הגאולה צריך לתקן את העינים – מה שדברנו עליו.

עוף טמא רואה חסרונות

יש עוף שנקרא "רָאָה", מלשון ראיה. הוא עוף טהור או טמא? מי יודע? מי זוכר? זה עוף שצריך לטפל בו בחדש תמוז. [עוף טמא]. כלומר שיש משהו בעוף ראה משהו מאד רע (הראה רעה, ה-א 'מתלבשת' בתוך ה-ע[1]). מה רע בו? חז"ל אומרים שהעוף ראה עומד בבבל ורואה נבלה בארץ ישראל. למה קוראים לו "ראה"? כי יש לו ראיה מאד חזקה. אבל מה הוא עושה בראיה שלו? מה הוא אוכל? זה עוף טמא שאוכל נבלות. אבל כדי לעוט על הנבלה הוא צריך קודם לראות אותה, היכן היא נמצאת. מקומו בבבל. בבל מקום טהור או טמא? הוא עומד בבבל כי הוא במקום טמא, הוא לא במקום טוב. הוא לא צדיק, בדיוק ההיפך. ומה הוא רואה? נבלה בארץ ישראל. ארץ ישראל היינו צדיקים, "ועמך כֻלם צדיקים לעולם יירשו ארץ", יהודים טובים.

מה הכוונה שרואה נבלה בארץ ישראל? כשהוא מסתכל על היהודים הטובים שנקראים ארץ ישראל (גם בנימין, בן-ימין, כתוב שימין היא ארץ ישראל), הוא רואה שם נבלה. מה הכוונה? הוא רואה את המעלות של היהודי או החסרונות? [החסרונות]. את החסרונות, את הנבלות. זה העוף הכי טמא, שעומד במקום טמא ומסתכל למקום טוב – כל יהודי הוא טוב – ובמקום לראות שם מעלות הוא רואה חסרונות.

יש לעוף הזה ראיה מאד חדה וחזקה, אבל הוא משתמש בה לרע. מה התיקון של החדש הזה? צריך לתקן אותו, להפוך אותו. שגם מי שעומד בארץ ישראל ורואה איזה יהודי בבבל שעומד במקום לא טוב – שיראה רק את הטוב שלו, איך הוא בן. אז הוא יעלה אותו לקדושה, וגם יעלה את מקומו לקדושת ארץ ישראל. צריך שארץ ישראל תתפשט בכל העולם. קשור לכך שיהודי איפה שלא עומד, איפה שלא נמצא, רואים את הצדיק שלו – "ועמך כלם צדיקים לעולם יירשו ארץ נצר מטעי מעשה ידי להתפאר", מפסוקי הרבי. שיהיה לנו חדש טוב ושמח, חדש של גאולה.[1]. וסימן לזה, לשון הפסוק "ערום ראה רעה ונסתר" (משלי כב, ג).

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com