חיפוש בתוכן האתר

ברית חיים-יוסף שי' נתנזון - כ"ה מנחם-אב ע"ו – כפ"ח הדפסה דוא

בע"ה

כ"ה מנחם-אב ע"ו – כפ"ח

ברית חיים-יוסף שי' נתנזון

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

"ראה אנכי נֹתן לפניכם היום ברכה" – ברכת המילה

מזל טוב לכולם. דבר ראשון, נאחל רפואה שלמה לידידנו הקרוב ר' אריה בן אמיליה, שה' ישלח לו רפואה שלמה מן השמים תיכף ומיד ממש. לחיים  לחיים.

אנחנו בפרשת ראה – "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה". יש בפסוק הראשון של הפרשה שבע מלים, וכתוב בחסידות שהן כנגד שבע הספירות מחסד עד מלכות. המלה ברכה היא המלה הששית, כנגד ספירת היסוד, לכן כתוב שברכה קשורה לברית מילה. זה רמז מובהק בפסוק הראשון של הפרשה.

"ראה" הוא אור של חסד; "אנכי" כמו שה' פתח במתן תורה "אנכי הוי' אלהיך" וחז"ל אומרים שזה "מפי הגבורה", עצמות ה'; "נתן" בתפארת – "כל הנותן בעין יפה הוא נותן" היינו מדת התפארת; "לפניכם" לפני עם ישראל חי בנצח, "היום" בבהירות כמו היום, בחינת "הוד והדר", ו"ברכה" היא הברית – ברכה וברית מאותו שער, בר, בר לבב. ברכה בגימטריא זכר – "המול לכם כל זכר".

שש המלים הראשונות של הפסוק, עד "ברכה" – "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה" = "אשה כי תזריע וילדה זכר" (זכר = ברכה כנ"ל)[ב]. קודם כל שתהיה ברכה – ברכה בכל מילי דמיטב ורפואה לכל מי שצריך – ברכה מרובה בזכות ברית המילה, אריכות ימים ושנים טובות לרך הנמול (בשרש ברך יש גם שער רך), נחת להורים ולסבים ולכל בני המשפחה.

חיים יוסף – דרך

חיים יוסף – אנחנו מכירים טוב את השם, שם הבן הבכור שלנו, שבהשגח"פ (בכוונה מכוונת) אמר את הברכות עם נתינת השם לרך הנמול – לאורך ימים ושנים טובות. לכן אנחנו מכירים הרבה רמזים על השם הזה. דבר ראשון, חיים-יוסף שוה דרךדרך הוי', דרך אמונה, דרך חיים. עוד מעט אנחנו נכנסים לחדש אלול, שכבר ברכנו בשבת, ומנהג חסידים שלומדים ספר של תשובה – עושים תשובה לפני ראש השנה – והספר הוא "דרך חיים", ספר של אדמו"ר האמצעי. זו ה"דרך חיים", שכולנו נזכה בע"ה לדרך חיים, החל מהרך הנימול ששוה דרך.

דרך בעצמו עולה ז"פ לב. כמו שאמרנו שהפסוק הראשון, "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וגו'", כולל שבע מלים כנגד שבע מדות הלב, כך ז"פ פעמים לב שוה דרך.

זריזות במתינות

עוד דבר, שבעצם קשור לחיים-יוסף שלנו וגם לאביו – כעת אני גם אבא רוחני, כי זכיתי להיות סנדק וסנדק הוא כמו אבא – שהייתי תמיד אומר לו שהמדה שצריכים להצטיין בה, וגם אני אותו דבר, הגימטריא לא אומרת שאתה שם, אלא שצריך לשאוף לשם. השם שלי בגימטריא זריזות והשם של הבן שלי, חיים-יוסף, שוה זריזזריז בן זריזות[ג].

הבעש"ט אמר שהמדה הכי חשובה שיהודי צריך לאמץ לעצמו, שהיא בעצם דרך החיים – הדרך של ה', "דרך אמונה בחרתי" – היא להיות זריז, והבעש"ט הדגיש שהזריזות צריכה להיות יחד עם מתינות. מהי מתינות? ישוב הדעת. לכן הוא טבע מטבע לשוני – "זריזות במתינות". צריך להיות זריז ומתון גם יחד, ומי שהוא זריז ומתון זו שלמות הנפש, שלמות עבודת ה'.

הזריזות להבאת המשיח

אנחנו צריכים להיות זריזים מאד להביא משיח בדור שלנו, עוד השנה הזו, שנת תשעו, ביאת המשיח בגימטריא, ופרצת בגימטריא (המשיח בא מפרץ בן יהודה והוא נקרא פורץ – "עלה הפֹרץ לפניהם פרצו ויעברו שער..."). יש לנו עוד חדש אחד להזדרז להביא את המשיח.

יהודי צריך כל הזמן להזדרז, אין זמן, נגמר הזמן, חבל על כל רגע, חבל על הזמן. זו תודעה, זו דרך – הדרך של החיים היא כל הזמן להזדרז, להזדרז להביא את הגאולה לעם ישראל ולעולם כולו. כמובן, צריך להזדרז במתינות, בישוב הדעת, אבל לא שהמתינות פוגעת במהירות של הזריזות, אדרבא. מי שהכי ראינו עליו את מדת זריזות במתינות הוא הרבי שלנו, הרבי מליובאוויטש, רק להסתכל עליו איך שנהג. הוא היה בשיא המהירות, זריז-זריז, אבל מתון-מתון, בשיא ישוב הדעת. אם רוצים דוגמה חיה של "זריזות במתינות" זה הרבי עצמו, להסתכל עליו, ללמוד ממנו, להדמות אליו (ממנו יראו וכן יעשו).

זו המדה שיצטיין בה הרך הנימול, חיים-יוסף, אי"ה. חיים היינו חיות ויוסף הוא שמוסיף ומלמד את כולם תורת חיים – עם החיים הוא מוסיף לעם ישראל עוד בעל תשובה, "יוסף הוי' לי בן אחר", לקחת "אחר" ולקרב אותו בתשובה שיהפוך לבן. שיזכה לחיות, שמחה, "מקור חיים" – הרבה אור ושמחה, האור ושמחה של החיים שיוסיף הרבה נשמות, וכאשר כל הנשמות חוזרות ומתקרבות ומתאחדות מהר-מהר ("כל חי מתנועע" – מהר, בזריזות) בא מלך המשיח, בעגלא דידן, במהרה בימינו. נזכה לביאת המשיח בזכות הברית, הברכה, "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה", ברכת הגאולה השלמה, ובא לציון גואל.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

[ב] הר"ת "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה" = רפח, סוד בירור רפח נצו"ק על ידי ה"צדיק יסוד עולם" (כמובאר במ"א).

כל הפסוק – "ראה אנכי נתן לפניכם היום ברכה וקללה" – יחד עם שמות שבע הספירות של הלב מחסד עד מלכות – חסד גבורה תפארת נצח הוד יסוד מלכות = 3584 = דוד פעמים אהרן (הערך הממוצע של כל תבה, אהבה רבה הניתנת למלכות בית דוד).  

[ג] זריז זריזות = "יברכך הוי' וישמרך", הברכה הראשונה של ברכת כהנים עליה נאמר "עד מהרה ירוץ דברו". זריז בן זריזות = 906, הערך הממוצע של שלש הברכות של ברכת כהנים (והוא עולה אהרן במספר גדול דמנצפ"ך, כאשר ה-ן = 700). והוא עולה מתינות – "זריזות במתינות"! זריזות ועוד מתינות = ו"פ אהרן (בחשבון הרגיל)!

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2017. מלכות ישראל - האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com