חיפוש בתוכן האתר

ברית רֵעִי-נצח שי' פיקאר - כ"ב מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד הדפסה דוא

בע"ה

כ"ב מנחם-אב ע"ז – כפר חב"ד

ברית רֵעִי-נצח שי' פיקאר

סיכום שיעורי הרב יצחק גינזבורג שליט"א[א]

א. מזל הלידה והברית – סוד כיבוד הורים

מזל טוב לכולם, אלקנה, כל בני המשפחה והידידים. לרך הנימול קוראים רעי-נצח, שיחיה נצח, שיזכה ל"נצח ישראל לא ישקר ולא ינחם כי לא אדם הוא להנחם".

מזל הברית – "תשש כחה של חמה [בישא]"

לכל ילד יהודי יש שני מזלות – מזל יום ההולדת ומזל יום הברית. יום ההולדת של רעי נצח הוא חמשה עשר באב – "לא היו ימים טובים לישראל כחמשה עשר באב וכיום הכפורים", ימים של שידוכים טובים, של "שמח תשמח רעים האהובים" (שייך לשם הראשון של הרך הנימול, רעי) ושל העמדת דורות לנצח (השם השני, נצח).

בכל חדש יום החמשה עשר הוא יום מילוי הלבנה, "סיהרא באשלמותא", יום השייך לשלמות עם ישראל, שדומים ללבנה, מונים ללבנה ועתידים להתחדש (ולהתמלאות) כלבנה. אבל כתוב שבחדש אב יש מעלה מיוחדת ליום החמשה עשר שבו ביחס לשאר החדשים. דווקא ביום הזה, לאחר הירידה הגדולה של תשעה באב, הלבנה עולה מעלה מעלה ומתעצמת ביותר ובכוחה לפעול תשישות כח בחמה בישא שהיא העבודה-זרה של אומות העולם, הכח של אומות העולם המנגדים לעם ישראל.

סימן שהיום הזה, המזל הראשון (יום ההולדת) של הרך הנימול, הוא היום שאנחנו – הלבנה – מקבלים כח ותקיפות, כמו הביטוי "יד ישראל תקיפה", להתגבר על אויבינו, לנצח אותם לעד ולהביא לתכלית של ניצוח הכהנים והלויים בבית המקדש, ששם מנצחים על מלאכת הקדש.

כבוד הורים וסוד טו ו-כב

חדש אב הוא מלשון אב, לשון אבא. המצוה המיוחדת לגבי אבא היא כיבוד אב, "כבד את אביך ואת אמך". לכן כתוב שהמצוה הזו בעשרת הדברות – שקראנו פעם שניה בפרשת ואתחנן, בשבת נחמו – היא מבחינה מסוימת הדבור הכי חשוב בעשרת הדברות. כתוב שהיא כוללת גם "בין אדם למקום" וגם "בין אדם לחברו" – כללות כל היהדות. והנה, "כבד את אביך ואת אמך" שוה בדיוק בגימטריא חמשה עשר באב – אחד מסודות היום הזה, התוקף של אב, מלשון אבא, הוא "כבד את אביך ואת אמך".

מה שמיוחד בדבור "כבד את אביך ואת אמך" הוא שכתוב פעמיים, פעם אחת בפרשת יתרו ופעם שניה בפרשת ואתחנן. בפרשת יתרו יש במצות כבוד הורים – "כבד את אביך ואת אמך למען יארכון ימיך על האדמה אשר הוי' אלהיך נתן לך" – 15 מילים, אבל בפרשת ואתחנן יש תוספת של עוד 7 מילים, "כאשר צוך הוי' אלהיך" ו"ולמען ייטב לך", שלא כתובות בפרשת יתרו. האות ט, הטוב היחיד, בעשרת הדברות היא במצות כיבוד הורים במשנה תורה. כלומר, בפרשת ואתחנן יש כבר 22 תיבות – תוספת של עוד 7 תיבות.

יש משהו בעשרת הדברות שפעם ראשונה "כבד" הוא חמשה עשר ופעם שניה עשרים ושנים – שני התאריכים של הרך הנולד, המזל של הלידה והמזל של הברית, הכל בחדש אב שרומז למצות כיבוד אב. אז התינוק הזה יהיה מאד חזק בכיבוד אב וגם כיבוד אבינו שבשמים. יש מצוה של כיבוד אב ואם שהם אבא ואמא ממש, כמובן, וגם אביך שבשמים ואמא היא האומה. כתוב שאמא היא עם ישראל, האומה שלנו. גם האבא והאמא בגשמיות וגם האבא והאמא ברוחניות – שיהיה מאד חזק במצוה לכבד אותם. כי נולד בחדש אב, יום ההולדת בחמשה עשר באב, שבגימטריא "כבד את אביך ואת אמך", ויום הברית הוא ב-כב אב.

כיבוד הורים ומנורת הזהב

כתוב – עוד ענין, סוד בקבלה – שהמספר לז, בגימטריא יחידה (סוד היחידה שבנפש, "יחידה ליחדך"), מתחלק פעמיים בתורה ל-15 ו-22, חלוקה מיוחדת. אפילו בהנדסה יש את החלוקה הזו – הגר"א מביא אותה בתחלת ספר יצירה. מה הקוטר של מעגל שיש בהיקפו 22 יחידות? אם המקיף של העיגול הוא 22 הקוטר הוא בערך, כמעט בדיוק, 7 – היחס שנקרא בעולם פאי, שהכי קרוב במספרים פשוטים הוא 22/7, כך שהעיגול הוא תוספת 15 על הקוטר, ו-15 ועוד 22 שוה 37.

יש עוד פעם שני פסוקים שהולכים יחד והיחס ביניהם הוא 15 ועוד 22 שנותן 37. חוץ מ"כבד את אביך" יש גם בתחלת פרשת תצוה, פרשיה של שני פסוקים על העלאת הנרות – "ואתה תצוה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך כתית למאור להעלֹת נר תמיד. באהל מועד מחוץ לפרכת אשר על העדֻת יערֹך אתו אהרן ובניו מערב עד בקר לפני הוי' חקת עולם לדֹרֹתם מאת בני ישראל" – בפסוק הראשון יש 15 מילים ובשני 22 מילים, בדיוק כמו פעמיים כיבוד הורים. סימן שיש איזה יחס וקשר בין כיבוד הורים לבין המנורה, "ואתה תצוה... שמן זית זך כתית למאור".

יש הרבה סודות וענינים ש"תצוה" לשון חבור וצוותא, כמו רֵעי, "אחי ורעי", צריך להתחבר למשה רבינו ולהביא אליו את ה"שמן זית זך". כתוב שהמלה "כתית" היא רמז לשני בתי המקדש, כת הוא זמן עמידת בית שני ו-ית הוא זמן עמידת בית ראשון. "כתית למאור להעלֹת נר תמיד" עד שתהא שלהבת עולה מאליה. בזכות כיבוד הורים הילד וכולנו זוכים להיות מנורה טהורה, להתחבר למשה רבינו, להביא אליו את כל התמצית שלנו – שמן זית זך הוא תמצית הנשמה – ועמה להעלות את הנר תמיד "עד שתהא שלהבת עולה מאליה".

ב. רמזי השם

נר-עץ-חי

כעת נאמר את הגימטריא של השם – שתי מלים שבכל אחת שלש אותיות, רעי-נצח. ר"ת רנ – הקיצור אם רוצים, היפוך אותיות נר, "להעלֹת נר תמיד". האותיות השניות הן עץ, "עץ חיים למחזיקים בה". האותיות השלישיות הן חי. סה"כ – נר עץ חי (בסדרה הרבועית הנבנית מ: נר-עץ-חי, 250 160 18, יש 7 מספרים חיוביים: 90 208 274 288 250 160 18. יש כאן תוספת של מלך, יצחק, מרדכי, רפח. הערך הממוצע של 7 המספרים הוא דפק-פקד, אחורי שם עב דחכמה, השם הקדוש המשותף למשה, קסא קפד, ואהרן, עב קפד, כמבואר בכתבי האריז"ל). בהדלקת נרות חנוכה כתוב שכל נר הוא רן, שר שירי חנוכה.

"אל המנוחה ואל הנחלה"

השם רעי לבד עולה 280, והוא שוה לביטוי מאד חשוב מפרשת השבוע, פרשת ראה – "אל המנוחה ואל הנחלה". מהביטויים הכי חשובים של פרשת השבוע – "כי לא באתם עד עתה אל המנוחה ואל הנחלה אשר הוי' אלהיך נתן לך". רש"י כותב שמנוחה היא שילה ונחלה היא ירושלים. ר"ת "אל המנוחה ואל הנחלה" הם שם הטוב בקבלה, כמו ר"ת "את השמים ואת הארץ". שבזכות רעי (נצח) נזכה להגיע "אל המנוחה ואל הנחלה". לאחרונה היו קצת בעיות עם זה... אבל בזכות רעי, שעולה "אל המנוחה ואל הנחלה", הכל יסתדר, גם בחיים הפרטיים וגם לכל עם ישראל, שנזכה להגיע "אל המנוחה ואל הנחלה".

שם חתך

נצח עולה 148. יחד, רעי נצח עולה 428. זה גם שם קדוש בקבלה שיש לכוון כל יום בבקר, בשחרית, ס"ת של "פותח את ידיך". גם כאשר אומרים ברכת המזון, יש כאלה שפותחים את הידים ואז מכוונים את השם הזה, חתך, שם קדוש שקוראים לו 'שם הפרנסה'. רעי-נצח שוה השם הקדוש חתך, אז הוא גם סגולה לפרנסה טובה. כתוב שכל תינוק מביא איתו את הפרנסה שלו, "זכר" נוטריקון "זה כר", אבל התינוק הזה מביא הרבה פרנסה. שתהיה גביר ותוכל להחזיק הרבה מוסדות – לחתוך את הענינים. כתוב "החותך חיים לכל חי", סופי תיבות של רעי-נצח הם חי.

כתוב שהשם חתך שוה פעמיים מלה אחרת – נחלק לשנים, הערך הממוצע של שני השמות – פעמיים רוח. מה הן פעמיים רוח? כתוב שהיינו מה שזכה אלישע ל"פי שנים ברוחך אלי". גם הילד הזה יזכה לקבל כפול, "פי שנים", פי שנים רוח – רוח הקדש – ועם רוח הקדש הוא יוכל להיות אחד המנהיגים של עם ישראל. שגם ידע לחתוך נכון עם הרוח הכפול שלו, ה"פי שנים ברוחך אלי".

לחיים לחיים. העיקר שיהיה הרבה נחת ונזכה לגאולה האמתית והשלמה על ידי משיח צדקנו, וכבר מאחלים כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה לכל עם ישראל. לחיים לחיים.

עוד רמז אחד: רעי נצח נולד בפרשת עקב וברית המילה בפרשת ראה. "אני ישנה ולבי ער", הסימן של עקב-ראה, גם שתי האותיות הראשונות של רעי. יש בזה גם גימטריא ששייכת לברית מילה – עקב-ראה בגימטריא חשמל, הכוונה של ברית מילה בקבלה. אז יש עוד תכונה מיוחדת לילד הזה, שהוא חשמל – חש ו-מל, הוא מבריק כ"עין החשמל". הוא ילד מבריק, יש לו פרנסה ברֶוח, יש לו רוח הקדש, הוא שר יפה רן ו-נר, הוא עץ חיים, יש לו כל המעלות, גם לילד, הילד השביעי למשפחה – "כל השביעין חביבין" –  וגם להורים ולכל בני המשפחה, כולל המשפחה המורחבת.[א] נרשם על ידי איתיאל גלעדי. לא מוגה.

Joomla Templates and Joomla Extensions by JoomlaVision.Com
 

מסרוני פוש

האתר הנ"ל מתוחזק על ידי תלמידי הרב

התוכן לא עבר הגהה על ידי הרב גינזבורג. האחריות על הכתוב לתלמידים בלבד

 

טופס שו"ת

Copyright © 2018. מלכות ישראל - חסידות וקבלה האתר התורני של תלמידי הרב יצחק גינזבורג. Designed by Shape5.com